Wednesday, 18 September 2013

Regai nditore uno mukana kutenda Female Students Network


 
Poem by Rumbidzai Mashasha
Joshua Mqabuko Nkomo Polytechnic College

 
Mauya mukamutsa njere dzedu
Takanga tirere mumagudza chaimo
Taizviziva rini kuti takakosha
Aiwa zvaitwa FSN.

Kuti mukadzi ati pamusoroi
Zvanzi uri hure
Kuti ati bufu
Zvanzi wakadii ukadai
Chokwadi akuruma nzeve ndewako
Nhasi ndazvionera pamhino sefodya
Aiwa matendwa FSN.

 
Vakadzi ngavae pasi pevarume vavo
Ndiwoka mutemo watinozvwiudza
Ini ndakashata, ini handina basa
Hutungamiri hwobva hwaenda kumadzibaba
Aiwa nhasi ndapa kutenda
Aiwa regai nditore uno mukana kutenda FSN.

 
Ndatishandisei kodzero dzedu
Sevanhukadzi, tive nhungamiriri dzamangwana
Godo, ngatibvise, nyadzi kure
Iva iwe pachako uve mutungamirir nhasi
Hezvo tapiwa FSN kutipa gwara.

 
Ko inga Doc (Principal) tinavo, ko Mother (Dean of Students) vatinodya navo mudiro zuva nezuva
Zvazvinongova pachena wani
Chiri mumusakasaka chinozvinzwira
Saka ngatiitei kunzwa nekuita
Sezvo tavapiwa tete vedu FSN
Aiwa maita zvenyu nokutitsika kwenyu.

Rumbidzai Mashasha
 

 

No comments:

Post a Comment